Dodano: 4 grudnia 2005
W gminie Kiwity, w pobliżu wsi Żegoty, istnieje o powierzchni 33,6 ha rezerwat tzw., „Mokradła Żegockie”. Rezerwat ten powstał w 1991 r., w celu zachowania lęgowisk i żerowisk wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, zajmujących zabagnione łąki i nieużytki [DĄBROWSKI 2004].
Dodano: 5 września 2004
Jest to niewielki zbiornik objęty ochroną rezerwatową - Rezerwat Jezioro Orłowo Małe jest miejscem występowania żółwia błotnego.
Dodano: 15 sierpnia 2004
Rezerwat "Jezioro Rydzówka" utworzono w 1957r. w celu ochrony lęgowisk ptactwa wodnego i błotnego oraz miejsc odpoczynku ptaków przelotnych. Brzegi wysp porośnięte są trzciną i oczeretem. Na półwyspie oraz na wyspach: Długi Ostrów i Mała Kępa rosną wysokopienne grądy; w miejscach położonych niżej spotyka się łęgi. Pozostałe wyspy, największa: Ostrów Wielki (10 ha), Trzonkowy Ostrów i mała bezimienna wysepka są pozbawione roślinności wysokopiennej - porastają je zarośla wierzbowe i zdziczałe łąki.

Na wyspie Długi Ostrów znajduje się duża kolonia kormorana i czapli siwej, a na półwyspie i na wyspie Mała Kępa - kolonie czapli. Zarośla i szuwary zapewniają dobre warunki lęgowe wielu gatunkom ptaków wodnych i błotnych. Rezerwat ma duże znaczenie jako miejsce odpoczynku ptaków przelotnych, m.in. wielkich stad gęsi. Podczas przelotów obserwowano tu gęś zbożową, gęś gęgawę i bardzo rzadką gęś Suszkina.
Dodano: 0 0000

Projektowany pod koniec lat osiemdziesiątych rezerwat torfowiskowy o powierzchni 63,92 ha. Obejmuje on rozległy kompleks częściowo wyeksploatowanych torfowisk wysokich i przejściowych, rozciągający się między wsiami Jeleń, Wąpiersk i Koty (długość ok. 2 km).
Najbardziej naturalne i interesujące przyrodniczo są fitocenozy torfowiskowe, występujące wokół trzech zarastających, dystroficznych, małych jezior. Mają one charakter tzw. pła torfowcowego, czyli kożucha mchów torfowców. Z rzadkich gatunków roślin występuje tam licznie owadożerna rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, bagnica torfowa i turzyca bagienna.
W centralnej części obiektu dominują powierzchnie opanowane przez wełniankę pochwowatą oraz bory bagienne. Oba typy zbiorowisk są florystycznie uboższe, w borach bagiennych rośnie bardzo obficie bagno zwyczajne.
Interesujące są brzeżne, okrajkowe partie torfowiska. Licznie rosną tu mszary z czermienią błotną, z rzadkich roślin można spotkać ponikło sutkowate i sit cienki.
W omawianym obiekcie zwraca uwagę także fauna ptaków, z której warto wymienić dziwonię i perkozka. Na przelotach obserwowano tutaj w niektórych latach kulika wielkiego.

Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny, pow. 108,83 ha; o urozmaiconej rzeźbie terenu, a co za tym idzie charakteryzujący się dużym zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk leśnych. Gatunkami dominującymi w drzewostanach są lipa, klon, jesion, wiąz i świerk, natomiast w starych drzewostanach brakuje dębu i grabu, typowych gatunków grądowych.
Dodano: 0 0000
Rezerwat krajobrazowo - leśny o pow. 156,65 ha w GLPK. Obejmuje fragment falistej powierzchni sandrowej porośniętej subatlantyckim borem świeżym oraz zbocza doliny Brynicy porośnięte subborealnym borem mieszanym.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl