Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny o pow. 101,31 ha w GLPK. Obiekt usytuowany w pagórkowatym krajobrazie morenowym. Rozmieszczenie zbiorowisk leśnych występuje w ścisłej zależności od ukształtowania terenu. Strome zbocza porasta bór świeży. Najniższe partie terenu zajmuje żyzna postać ciepłolubnego grądu miodownikowego. Najbardziej zabagniony fragment terenu zajmuje mozaikowy układ zbiorowisk mszarno-turzycowych.
Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat krajobrazowy o powierzchni 56,90 ha. Znajduje się po północno-zachodniej stronie jeziora Rumian. Obejmuje zatorfioną rynnę jeziora wraz z płynącą Strugą Rumiańską, porośniętą lasem łęgowym oraz olsem. W dolinie rzeki odnotowano aż 417 gatunków roślin naczyniowych oraz ponad 30 gatunków mszaków naziemnych. Stwierdzono obecność 10 gatunków roślin prawnie chronionych, m.in. grążela żółtego, porzeczki czarnej, pierwiosnki lekarskiej, kaliny koralowej i wielosiła błękitnego.
Projektowany rezerwat jest interesujący także pod względem faunistycznym. Spośród zalatujących tu ptaków można spotkać m.in. bociana czarnego, kruka, grzywacza, kukułkę, dzięcioła dużego i czaplę siwą. W łęgu jesionowo-olszowym bytują różne gatunki ssaków, płazów i gadów. Spośród płazów na uwagę zasługuje rzadko spotykana rzekotka drzewna (por. rozdz. V.2.2).
Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat torfowiskowo-leśny położony jest na terenie Nadleśnictwa Lidzbark, obrębu Kostkowo i leśnictwa Olszewo. Pod względem administracyjnym należy do wsi Koszelewki. Projekt rezerwatu dotyczy powierzchni 139,61 ha.
Proponowany rezerwat obejmuje zachodnią część rozległego kompleksu zmeliorowanych i częściowo wyeksploatowanych torfowisk niskich oraz przylegający kompleks borów, określany jako uroczysko "Ząbek". Rezerwat ma chronić zarówno półnaturalne zbiorowiska leśne, zaroślowe, łąkowe i ziołoroślowe, jak i stanowiska reliktowych i rzadkich gatunków roślin oraz interesującą awifaunę.
Na szczególną uwagę zasługują reliktowe gatunki roślin - brzoza niska, wielosił błękitny i fiołek torfowy, związane z kompleksem odwodnionych torfowisk. Dwa pierwsze są ponadto objęte ochroną ścisłą. Stanowiska swoje zachowują w częściowo podmokłych zaroślach łozowych i młodych lasach brzozowych, w bujnych zbiorowiskach ziołoroślowych (zarośniętych łąkach) oraz na skarpach i obrzeżach rowów melioracyjnych. Brzoza niska i fiołek torfowy wykazują wyraźne tendencje do zanikania, natomiast wielosił błękitny jest nawet gatunkiem zwiększającym swoje zasoby populacyjne. Kilkuletnie badania potwierdziły rozprzestrzenianie się wielosiła wzdłuż rowów melioracyjnych, zarówno w granicach projektowanego rezerwatu, jak i poza nim, tj. na terenie proponowanego użytku ekologicznego "Koszelewki".
W kompleksie borów sosnowych i mieszanych (uroczysko "Ząbek") zwraca uwagę wyjątkowo obfite występowanie trzech gatunków widłaka: goździstego, jałowcowatego i spłaszczonego, a także kruszyny pospoltej. Nielicznie natomiast rośnie chroniony pomocnik baldaszkowy.
W granicach proponowanego rezerwatu swoje miejsca lęgowe ma wiele gatunków ptaków. Awifauna omawianego obiektu jest bardzo interesująca, co wynika z obecności różnych typów środowisk. Liczy ona 78 taksonów, w tym 74 uznano za lęgowe. Na szczególną uwagę zasługuje tu orlik krzykliwy, gnieżdżący się w pobliskich lasach. Warto także wymienić słonkę, dudka i dziwonię.
Godne uwagi jest występowanie tutaj smużki - rzadkiego w tym regionie gatunku, odnalezionego niedawno na łąkach koło Koszelewek (por. rozdz. III.4)
Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny, pow. 34,10 ha; rezerwat leśny, porośnięty głównie borami mieszanymi, wykazującymi cechy charakterystyczne dla lasów naturalnych tj. układ piętrowy, odnowienie naturalne. Na szczególną uwagę zasługuje fragment wilgotnego boru świerkowego. Jest to typ lasu charakterystyczny dla lasów północy, a w Puszczy Rominckiej występuje na południowo-zachodniej granicy zasięgu.
Dodano: 0 0000
Rezerwat faunistyczno - florystyczny, pow. 467,07 ha; obejmuje kompleks torfowisk, z czego największy obszar zajmuje rozległe torfowisko wysokie porośnięte starymi skarłowaciałymi sosnami, a także otaczający je bór bagienny z charakterystycznymi roślinami runa: bagnem zwyczajnym, borówką czarną, borówką bagienną. Na obrzeżach rezerwatu występują torfowiska niskie, związane z płynącą granicami Czarną Strugą oraz fragmenty torfowisk przejściowych.
Dodano: 0 0000
Rezerwat leśno-torfowiskowy, pow. 146,72 ha; obejmuje kompleks torfowisk, z czego największy obszar zajmuje rozległe torfowisko wysokie porośnięte starymi skarłowaciałymi sosnami, a także otaczający je bór bagienny z charakterystycznymi roślinami runa: bagnem zwyczajnym, borówką czarną, borówką bagienną. Na obrzeżach rezerwatu występują torfowiska niskie, związane z płynącą granicami Czarną Strugą oraz fragmenty torfowisk przejściowych.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl