Dodano: 0 0000
Projektowany rezerwat torfowiskowo-leśny położony jest na terenie Nadleśnictwa Lidzbark, obrębu Kostkowo i leśnictwa Olszewo. Pod względem administracyjnym należy do wsi Koszelewki. Projekt rezerwatu dotyczy powierzchni 139,61 ha.
Proponowany rezerwat obejmuje zachodnią część rozległego kompleksu zmeliorowanych i częściowo wyeksploatowanych torfowisk niskich oraz przylegający kompleks borów, określany jako uroczysko "Ząbek". Rezerwat ma chronić zarówno półnaturalne zbiorowiska leśne, zaroślowe, łąkowe i ziołoroślowe, jak i stanowiska reliktowych i rzadkich gatunków roślin oraz interesującą awifaunę.
Na szczególną uwagę zasługują reliktowe gatunki roślin - brzoza niska, wielosił błękitny i fiołek torfowy, związane z kompleksem odwodnionych torfowisk. Dwa pierwsze są ponadto objęte ochroną ścisłą. Stanowiska swoje zachowują w częściowo podmokłych zaroślach łozowych i młodych lasach brzozowych, w bujnych zbiorowiskach ziołoroślowych (zarośniętych łąkach) oraz na skarpach i obrzeżach rowów melioracyjnych. Brzoza niska i fiołek torfowy wykazują wyraźne tendencje do zanikania, natomiast wielosił błękitny jest nawet gatunkiem zwiększającym swoje zasoby populacyjne. Kilkuletnie badania potwierdziły rozprzestrzenianie się wielosiła wzdłuż rowów melioracyjnych, zarówno w granicach projektowanego rezerwatu, jak i poza nim, tj. na terenie proponowanego użytku ekologicznego "Koszelewki".
W kompleksie borów sosnowych i mieszanych (uroczysko "Ząbek") zwraca uwagę wyjątkowo obfite występowanie trzech gatunków widłaka: goździstego, jałowcowatego i spłaszczonego, a także kruszyny pospoltej. Nielicznie natomiast rośnie chroniony pomocnik baldaszkowy.
W granicach proponowanego rezerwatu swoje miejsca lęgowe ma wiele gatunków ptaków. Awifauna omawianego obiektu jest bardzo interesująca, co wynika z obecności różnych typów środowisk. Liczy ona 78 taksonów, w tym 74 uznano za lęgowe. Na szczególną uwagę zasługuje tu orlik krzykliwy, gnieżdżący się w pobliskich lasach. Warto także wymienić słonkę, dudka i dziwonię.
Godne uwagi jest występowanie tutaj smużki - rzadkiego w tym regionie gatunku, odnalezionego niedawno na łąkach koło Koszelewek (por. rozdz. III.4)
Dodano: 0 0000
Utworzony został w 1993 roku na powierzchni 108,58 ha. Teren rezerwatu znajduje się pomiędzy dwoma jeziorami - Grądy i Tarczyńskie, a od północy oddzielony jest od lądu rzeką (tzw. krótka rzeka). Dojście do rezerwatu możliwe jest wyłącznie od strony południowej. Położenie i konfiguracja terenu sugerują, że w przeszłości uroczysko to było półwyspem lub wyspą, a jeziora łączyły się. Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie lasów urozmaiconych pod względem siedlisk i zespołów roślinnych, będących jednocześnie ostoją licznych gatunków ptaków.

Urozmaicona rzeźba terenu sprawia, że w rezerwacie występuje duże zróżnicowanie warunków siedliskowych i zespołów roślinnych. Rezerwat obejmuje bór mieszany z fragmentami lasów grądowych. Z gatunków drzewiastych występują: sosna - 70%, dąb - 11%, brzoza - 8,9%, olsza - 5,3% i świerk - 4,4%. Najwięcej (około 75%) jest drzewostanów około 100-letnich. Bogaty jest także podszyt i runo, zmieniające się w zależności siedliska. W runie borów mieszanych rosną licznie m.in. chronione widłaki (jałowcowaty i goździsty) i konwalia majowa.

Urozmaiceniem terenu są zagłębienia terenowe z roślinnością bagienną. Największe i najciekawsze pod tym względem jest torfowisko o cechach wysokiego w południowej części rezerwatu. Ekosystem leśny oraz przylegające do niego ekosystemy bagienno-jeziorne Jeziora Tarczyńskiego i Grądy są wartościowe pod względem ornitologicznym. "Ostrów Tarczyński" jest ostoją 85 gatunków ptaków lęgowych i 9 gatunków zalatujących. W obrębie rezerwatu gnieżdżą się ptaki takie jak: krakwa, gągoł, nurogęś, zausznik, sieweczka rzeczna, bekas kszyk, brodziec samotny, brodziec piskliwy, turkawka, pójdźka, puszczyk, sowa uszata, zimorodek, dudek, krętogłów oraz cztery gatunki dzięciołów - dzięcioł czarny, duży, średni i dzięciołek. Można tu spotkać myszołowa, kanię rudą, bielika a także rybołowa. Do niedawna gniazdowały tu bocian czarny oraz orlik krzykliwy.
Dodano: 0 0000
Rezerwat leśny o pow. 2,04 ha w GLPK. Utworzony w 1962 r. dla ochrony lasu sosnowo-lipowego z udziałem interesujących i rzadko spotykanych gatunków roślin ciepłolubnych. Położony jest na "wyspie" mineralnej wśród dużego kompleksu torfowisk niskich nad rzeką Brynicą. Zbiorowiskiem leśnym rezerwatu jest subkontynentalny grąd. Jego drzewostan tworzy 150-letnia sosna.
Dodano: 0 0000
Rezerwat krajobrazowy o pow. 66, 74 ha w GLPK. Położony jest w obrębie pagórkowatej wysoczyzny morenowej w sąsiedztwie jez. Piaseczno. Celem ochrony będzie zachowanie fragmentu naturalnego krajobrazu leśno - torfowiskowo - wodnego. Największą powierzchnię obiektu zajmują wielopostaciowe lasy. W zagłębieniu terenowym występuje niewielkie jezioro Zdręczno z naturalnie wykształconym wokół niego torfowiskiem przejściowym.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl