Dodano: 0 0000

Projektowany pod koniec lat osiemdziesiątych rezerwat torfowiskowy o powierzchni 63,92 ha. Obejmuje on rozległy kompleks częściowo wyeksploatowanych torfowisk wysokich i przejściowych, rozciągający się między wsiami Jeleń, Wąpiersk i Koty (długość ok. 2 km).
Najbardziej naturalne i interesujące przyrodniczo są fitocenozy torfowiskowe, występujące wokół trzech zarastających, dystroficznych, małych jezior. Mają one charakter tzw. pła torfowcowego, czyli kożucha mchów torfowców. Z rzadkich gatunków roślin występuje tam licznie owadożerna rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, bagnica torfowa i turzyca bagienna.
W centralnej części obiektu dominują powierzchnie opanowane przez wełniankę pochwowatą oraz bory bagienne. Oba typy zbiorowisk są florystycznie uboższe, w borach bagiennych rośnie bardzo obficie bagno zwyczajne.
Interesujące są brzeżne, okrajkowe partie torfowiska. Licznie rosną tu mszary z czermienią błotną, z rzadkich roślin można spotkać ponikło sutkowate i sit cienki.
W omawianym obiekcie zwraca uwagę także fauna ptaków, z której warto wymienić dziwonię i perkozka. Na przelotach obserwowano tutaj w niektórych latach kulika wielkiego.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
  • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
  • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
  • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
  • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
  • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
  • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl