Dodano: 15 kwietnia 2013
Obszar jest położony w zachodniej części Równiny Warmińskiej, na wschód od granic administracyjnych miasta Pasłęk.

Główną część obszaru stanowi pradolina rzeki Wąskiej, której dno zalegają mady, a tylko miejscami występują gleby bagienno-torfowe. Na silnie zerodowanych zboczach doliny rzeki Wąskiej i stromych zboczach bocznych wąwozów strumieni dopływowych wytworzyły się gleby brunatne, często oddolnie oglejone. Poza doliną, na pagórkowatych wierzchowinach moreny dennej występują piaszczysto-gliniste gleby brunatne.

Typy siedlisk z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej występujące na tum terenie:
 • Łęg wierzbowy (Salicetum albae) – kod *91E0-1
 • Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum) – kod *91E0-3
 • Grąd zboczowy (zbiorowisko Acer platanoides-Tilia cordata) – kod 9170-3
 • Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum) – kod 9160-1
 • Murawy kserotermiczne z klasy Festuco-Brometea – kod 6210.
 • Starorzecza i drobne zbiorniki wodne – kod 3150-2

Gatunki zwierząt wymienione w Zał. II Dyrektywy Siedliskowej występujące na tym obszarze:
 • 1188 Kumak nizinny (Bombina bombina)
 • 1163 Głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
 • 1060 Czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)

Największą wartością chronionego obszaru jest pełny, pierwotny i naturalny ciąg zbiorowisk doliny rzeki wąskiej od jej dna aż do falistej wierzchowiny moreny dennej. Ważnym uzupełnieniem są specyficzne zbiorowiska muraw kserotermicznych, które rozwijają się na niewielkiej powierzchni odlesionych zboczy o wystawie południowej. Występuje tutaj liczna grupa gatunków charakterystycznych dla klasy Festuco-Brometea. Zbiorowiska te nawiązują najbardziej do kwietnych muraw kserotermicznych. Występują liczne płaty z dominacją kłosownicy pierzastej, przy równoczesnym braku gatunków charakterystycznych dla niższych jednostek fitosocjologicznych. Na całym obszarze stwierdzono około 30 gatunków roślin, które są objęte ochroną ścisłą lub częściową.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl