Dodano: 1 grudnia 2007
Położenie:
Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 19 29 2, szerokość geograficzna N 54 5 8.

Opis:
Jezioro odznacza się daleko posuniętym procesem lądowacenia, jego głębokość wynosi zaledwie 0,8 m. odznacza się również dużą trofią, jego brzegi są silnie zabagnione i porośnięte przez ols i trzcinowiska. Poziom wody w jeziorze ulega silnym wahaniom w ciągu roku, wiąże się to z wahaniem poziomu wody w Zalewie Wiślanym, z którym łączy się poprzez rzekę Elbląg. Na półnaturalny stan jeziora złożyły się zarówno naturalne czynniki jak kształt i wielkość oraz działalność człowieka prowadzona w delcie Wisły. Ostoja odznacza się bogatą roślinnością wodną i szuwarową, występują tu 4 typy siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej oraz 8 gatunków z Załącznika II. Jezioro Drużno jest również ostoją ptasią o randze europejskiej. Stwierdzono tu występowanie 18 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 7 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Obszar w okresie lęgowym zasiedlany jest przez co najmniej 1 % populacji krajowej następujących gatunków: rybitwa białowąsa (PCK), rybitwa rzeczna, perkoz dwuczuby, płaskonos, brzęczka, podróżniczek (PCK), zielonka (PCK). Dość licznie występują: bielik (PCK), kropiatka i krzyżówka. Natomiast do bardzo licznych należą: krakwa od 3 do 5 % populacji krajowej oraz gęgawa i rybitwa czarna - 2%-3% populacji krajowej. W okresie wiosennych i jesiennych wędrówek występuje tu powyżej 2 % populacji szlaku wędrówkowego: żuraw, krakwa, płaskonos, natomiast powyżej 1 % gęś zbożowa, gęś białoczelna. W dużym zagęszczeniu występują również: gągoł, gęgawa, krzyżówka i świstun.

Zagrożenia:
Nadmierna eutrofizacja w wyniku spływów powierzchniowych z pól uprawnych, spływ zanieczyszczeń komunalnych i przemysłowych, wiosenne wypalanie trzcin, polowania w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu, kłusownictwo rybackie.

Inne informacje:
Obszar objęty jest ochroną rezerwatową oraz w całości znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I

 1. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
 2. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
 3. Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
 4. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe).


Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bączek (Ixobrychus minutus)
 • bąk (Botaurus stellaris)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • błotniak łąkowy (Circus pygargus)
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
 • derkacz (Crex crex)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
 • gąsiorek (Lanius collurio)
 • gęś białoczelna (Anser albifrons)
 • jarzębatka (Sylvia nisoria)
 • kropiatka (Porzana porzana)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • podróżniczek (Luscinia svecica)
 • rybitwa białowąsa (Chlidonias hybridus)
 • rybitwa czarna (Chlidonias niger)
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
 • zielonka (Porzana parva)
 • zimorodek (Alcedo atthis)
 • żuraw (Grus grus)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG


 • brzęczka (Locustella luscinioides)
 • cyraneczka (Anas crecca)
 • czernica (Aythya fuligula)
 • gągoł (Bucephala clangula)
 • gęgawa (Anser anser)
 • gęś zbożowa (Anser fabalis)
 • krakwa (Anas strepera)
 • krzyżówka (Anas platyrhynchos)
 • perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
 • płaskonos (Anas clypeata)
 • świstun (Anas penelope)

Ssaki wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

 • bóbr europejski (Castor fiber)
 • nocek gładkowłosy (Myotis dasycneme)
 • wydra (Lutra lutra)

Ryby wymienione w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG

 • minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)
 • różanka (Rhodeus sericeus amarus)
 • koza (Cobitis taenia)

A.F.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl