Dodano: 1 grudnia 2007
Położenie:
Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 19 28 34, szerokość geograficzna N 53 33 31.

Opis:
Jezioro Karaś znajduje się w fazie szybkiego lądowacenia, zachodzą tu intensywne procesy osadzania materii organicznej oraz narastania pła szuwaru na linii brzegowej zbiornika. Obecność na terenie jeziora kilku wysp przyczynia się ponadto do odśrodkowego zarastania zbiornika, co przyczynia się do dość szybkiego lądowacenia tego jeziora. Proces ten sprzyja wykształceniu na stosunkowo niedużym obszarze szerokiej gamy siedlisk ciągu sukcesyjnego. Ostoja stanowi w rezultacie rozległy kompleks torfowiskowo-bagienno-jeziorny. Wykształciły się tu w pełni naturalne specyficzne minerotroficzne mszary, szuwary, zarośla łozowe, brzeziny i olsy. W zbiorniku wodnym występują natomiast rozległe łąki ramienicowe i rdestnicowe. Stwierdzono tu występowanie 3 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy siedliskowej. Doskonale zachowały się tu bardzo rzadkie zespoły ramienicowe, a 7 gatunków ramienic je budujących to gatunki znajdujące się w czerwonej księdze glonów zagrożonych w Polsce. Roślinność torfowiskowa obejmuje szeroką gamę fitocenoz w ciągu dynamiczno-rozwojowym i troficznym. Takie warunki sprzyjają licznemu występowaniu gatunków rzadkich i chronionych. Występują tu 3 gatunki z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Jezioro Karaś stanowi również cenną ostoję dla licznych gatunków ptaków

Inne informacje:
Obszar objęty jest ochroną rezerwatową oraz w całości znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I

 1. Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea
 2. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea )
 3. Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bączek (Ixobrychus minutus
 • bąk (Botaurus stellaris
 • batalion (Philomachus pugnax)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
 • gęś białoczelna (Anser albifrons
 • jarzębatka (Sylvia nisoria)
 • kania czarna (Milvus migrans)
 • kania ruda (Milvus milvus)
 • kropiatka (Porzana porzana)
 • orlik krzykliwy ( Aquila pomarina)
 • podgorzałka (Aythya nyroca)
 • podróżniczek (Luscinia svecica)
 • rybitwa czarna (Chlidonias niger)
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
 • rybołów (Pandion haliaetus)
 • zielonka (Porzana parva)
 • żuraw (Grus grus)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG


 • cyraneczka (Anas crecca)
 • czernica (Aythya fuligula)
 • gągoł (Bucephala clangula)
 • gęgawa ( Anser anser)
 • gęś zbożowa (Anser fabalis)
 • hełmiatka (Netta rufina)
 • krakwa (Anas strepera)
 • krzyżówka (Anas platyrhynchos)
 • kszyk (Gallinago gallinago)
 • łabędź niemy (Cygnus olor)
 • łyska (Fulica atra)
 • nurogęś (Mergus merganser)
 • płaskonos (Anas clypeata)
 • świstun (Anas penelope)
 • wąsatka (Panurus biarmicus)
 • wodnik (Rallus aquaticus)

A.F.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne