Dodano: 1 grudnia 2007

Położenie:
Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 21 36 36, szerokość geograficzna N 54 4 19.

Opis:
Jezioro Dobskie to duży zbiornik o charakterze mezotroficznym, położony w otoczeniu krajobrazu morenowego z wyniesieniami pagórków dochodzącymi do 140 m.n.p.m. W strukturze użytkowania terenów przyległych przeważają grunty rolne, głównie pola uprawne i łąki. Jedynie od strony południowej jezioro otoczone jest zwartym kompleksem leśnym. Lasy porastają także cztery wyspy znajdujące się na akwenie. Ostoja ma duże znaczenie ze względu na bytujące tu gatunki ptaków, występują tu co najmniej 23 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy ptasiej oraz dwa gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W dużym zagęszczeniu, powyżej 1 % populacji krajowej, gniazduje tu kania czarna (PCK) i orlik krzykliwy (PCK). W stosunkowo dużym zagęszczeniu, powyżej 1 % populacji krajowej, w okresie wędrówkowym i lęgowym występuje również żuraw.

Zagrożenia:
Nadmierna eutrofizacja jeziora spowodowana spływem biogenów z okolicznych pól oraz odprowadzaniem ścieków, wznoszenie zabudowań zbyt blisko linii brzegowej, zmiana sposobu użytkowania terenów przyległych, intensywna turystyka, kłusownictwo i nieprawidłowa gospodarka rybacka.

Inne informacje:
Obiekt objęty jest ochroną rezerwatową na powierzchni 1833,2 ha oraz znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bąk (Botaurus stellaris
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • trzmielojad (Pernis apivorus)
 • kania czarna (Milvus migrans)
 • kania ruda (Milvus milvus)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
 • błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
 • błotniak łąkowy (Circus pygargus)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • jarząbek (Bonasa bonasia)
 • kropiatka (Porzana porzana)
 • zielonka (Porzana parva)
 • derkacz (Crex crex)
 • żuraw (Grus grus)
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
 • zimorodek (Alcedo atthis)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
 • dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
 • dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
 • podróżniczek (Luscinia svecica)
 • gąsiorek (Lanius collurio)
 • ortolan (Emberiza hortulana)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG


 • kormoran czarny (halacrocorax carbo sinensis)

A.F.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne