Dodano: 0 0000
Powstał z Rozporządzenia Wojewody Ciechanowskiego nr 10/98 z 28 maja 1998 roku. (Dz. Urz. Nr 16 z 1.VI. 98. poz. 73)

- Powierzchnia - 139,04 ha
- Gmina - Lidzbark
- Właściciel - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
- Ewidencja gruntów - zmeliorowane torfowisko niskie

Ochrona użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu następujących zakazów:
 • polowania na terenie użytku w odległości 100 m. od niego w czasie od 01.02 do 31.07. , chwytania, płoszenia, oraz zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, wybierania jaj i piskląt;
 • dokonywania zmian stosunków wodnych mogących mieć niekorzystny wpływ na obszar objęty ochroną;
 • pozyskiwania, niszczenia lub uszkodzenia drzew i innych roślin, poza przypadkami uzasadnionymi potrzebami ochrony użytku ekologicznego i racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i zadrzewieniowej;
 • niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania;
 • eksploatacja torfu;
 • wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości oraz innego zanieczyszczenia wody i gleby;
 • palenia ognisk, wypalania traw i szuwarów, zakłócania ciszy.
Torfowisko "Bladowo" leży kilka kilometrów na zachód od Lidzbarka. Obiekt ten jest torfowiskiem niskim, w znacznej części odwodnionym i przekształconym przez meliorację i eksploatację torfu. Na torfowisku Bladowo dominuje roślinność nieleśna. Stwierdzono występowanie 200 gatunków roślin, w tym 2 - wątrobowców, 16 - naziemnych mchów, 6 - paprotników, 1 gatunek z grupy nagozalążkowych i 175 - okrytozalążkowych

Zaobserwowano obecność 6 gatunków drzew i 12 gatunków krzewów. Miarą przyrodniczą wartości szaty roślinnej jest m. in. udział gatunków chronionych i rzadkich. Na torfowisku "Bladowo" występują 2 gatunki objęte całkowitą ochroną i 3 krzewy częściowo chronione.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne
statystyki | realizacja : nesta.net.pl