Dodano: 1 grudnia 2007
Rezerwat faunistyczny powołany został w 1958 roku. Obecnie należy do sieci Natura 2000 i w całości znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego.
Dodano: 1 grudnia 2007

Położenie:
Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 21 36 36, szerokość geograficzna N 54 4 19.

Opis:
Jezioro Dobskie to duży zbiornik o charakterze mezotroficznym, położony w otoczeniu krajobrazu morenowego z wyniesieniami pagórków dochodzącymi do 140 m.n.p.m. W strukturze użytkowania terenów przyległych przeważają grunty rolne, głównie pola uprawne i łąki. Jedynie od strony południowej jezioro otoczone jest zwartym kompleksem leśnym. Lasy porastają także cztery wyspy znajdujące się na akwenie. Ostoja ma duże znaczenie ze względu na bytujące tu gatunki ptaków, występują tu co najmniej 23 gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy ptasiej oraz dwa gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W dużym zagęszczeniu, powyżej 1 % populacji krajowej, gniazduje tu kania czarna (PCK) i orlik krzykliwy (PCK). W stosunkowo dużym zagęszczeniu, powyżej 1 % populacji krajowej, w okresie wędrówkowym i lęgowym występuje również żuraw.

Zagrożenia:
Nadmierna eutrofizacja jeziora spowodowana spływem biogenów z okolicznych pól oraz odprowadzaniem ścieków, wznoszenie zabudowań zbyt blisko linii brzegowej, zmiana sposobu użytkowania terenów przyległych, intensywna turystyka, kłusownictwo i nieprawidłowa gospodarka rybacka.

Inne informacje:
Obiekt objęty jest ochroną rezerwatową na powierzchni 1833,2 ha oraz znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bąk (Botaurus stellaris
 • bocian czarny (Ciconia nigra)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • trzmielojad (Pernis apivorus)
 • kania czarna (Milvus migrans)
 • kania ruda (Milvus milvus)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • błotniak stawowy (Circus aeruginosus)
 • błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
 • błotniak łąkowy (Circus pygargus)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • jarząbek (Bonasa bonasia)
 • kropiatka (Porzana porzana)
 • zielonka (Porzana parva)
 • derkacz (Crex crex)
 • żuraw (Grus grus)
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
 • zimorodek (Alcedo atthis)
 • dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
 • dzięcioł średni (Dendrocopos medius)
 • dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
 • podróżniczek (Luscinia svecica)
 • gąsiorek (Lanius collurio)
 • ortolan (Emberiza hortulana)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG


 • kormoran czarny (halacrocorax carbo sinensis)

A.F.
Dodano: 1 grudnia 2007
Ten rezerwat krajobrazowy utworzony został w 1976 roku, w celu ochrony jeziora Dobskiego, wraz ze znajdującymi się na nim wyspami. Obiekt objęty jest ochroną rezerwatową na powierzchni 1833,2 ha. Znajduje się na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu województwa warmińsko-mazurskiego i należy do sieci Natura 2000.
Dodano: 1 grudnia 2007

Położenie:
Wpółrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 21 37 49 , szerokość geograficzna N 53 48 59

Opis:
Jezioro Łuknajno jest silnie zeutrofizowanym, płytkim (średnio 0,6 m, maksymalnie 3m głębokości) akwenem. Dno w 75 % porośnięte jest przez ramienice tworzące rozległe podwodne łąki. Łagodne brzegi mają tu charakter niskich torfowisk, a roślinność je porastająca to głównie szuwar trzcinowy i turzycowy oraz kępowe zarośla wierzbowe i olsy. Obszar ostoi o randze europejskiej objęty jest Konwencją Ramsarską. Stwierdzono tu występowanie 19 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 11gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Jest to również znane pierzowisko łabędzia niemego, na którym gromadzi się tu około 2000 osobników. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej: bąka (PCK), błotniaka zbożowego (PCK), rybołowa (PCK), zielonki (PCK), hełmiatki (PCK), perkoza dwuczubego, rożeńca (PCK). W okresie ptasich wędrówek obszar zasiedlany jest przez
co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego: hełmiatki (PCK), łyski; stosunkowo licznie występuje osiąga: bączek (PCK), bielik (PCK), łabędź niemy, perkoz dwuczuby, rożeniec (PCK), kropiatka, wodnik, wąsatka (PCK). Ptaki wodno-błotne występują tu w koncentracjipowyżej 20 000 osobników.

Zagrożenia:
Intensywne zamulanie dna zbiornika, dopływ biogenów i innych zanieczyszczeń z jeziora Śniardwy, nadmierny rozwój turystyki, kłusownictwo.

Ine informacje:
Jezioro Łuknajno znajduje się w granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego oraz jest objęte ochroną rezerwatową na powierzchni 1189,11 ha.

Ptaki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG

 • bączek (Ixobrychus minutus)
 • bąk (Botaurus stellaris)
 • bielaczek (Mergus albellus =Mergellus albellus)
 • bielik (Haliaeetus albicilla)
 • błotniak stawowy ( Circus aeruginosus)
 • błotniak zbożowy (Circus cyaneus)
 • bocian biały (Ciconia ciconia)
 • derkacz (Crex crex)
 • kania czarna ( Milvus migrans)
 • kania ruda ( Milvus milvus)
 • kropiatka (Porzana porzana)
 • orlik krzykliwy (Aquila pomarina)
 • ortolan (Emberiza hortulana)
 • rybitwa czarna ( Chlidonias niger)
 • rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
 • rybołów (Pandion haliaetus)
 • trzmielojad (Pernis apivorus)
 • zielonka (Porzana parva)
 • żuraw (Grus grus)

Regularnie występujące Ptaki Migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady
79/409/EWG


 • czernica (Aythya fuligula)
 • gągoł (Bucephala clangula)
 • hełmiatka (Netta rufina)
 • kormoran czarny (Phalacrocorax carbo sinensis)
 • łabędź niemy (Cygnus olor)
 • łyska (Fulica atra)
 • mewa siodłata (Larus marinus)
 • mewa żółtonoga (Larus fuscus)
 • ogorzałka (Aythya marila)
 • perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)
 • perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena)
 • perkozek (Tachybaptus ruficollis)
 • płaskonos (Anas clypeata)
 • rożeniec (Anas acuta)
 • uhla (Melanitta fusca)
 • wąsatka (Panurus biarmicus)
 • wodnik (Rallus aquaticus)
 • zausznik (Podiceps nigricollis)

A.F.
Dodano: 12 listopada 2007
Granice rezerwatu pokrywają się w większości z granicami ostoi Natura 2000 "Dolina Drwęcy".
Dodano: 12 listopada 2007
Położenie:
Współrzędne centralnego punktu obszaru to: długość geograficzna E 19 31 22, szerokość geograficzna N 53 22 6.

Opis:
Obszar ostoi pokrywa się z granicami rezerwatu „Rzeka Drwęca” wraz z dopływami Dylewką i Grabiczką oraz z ujściowymi fragmentami rzek: Bałcynka, Elżka, Gizela, Iławka, Pobórska Struga i Wel wraz z innymi jej fragmentami nie wchodzącymi w obszar rezerwatu. W granicach znajdują się również 2 jeziora przepływowe, Drwęckie i Ostrowin oraz jedno z trzech znajdujących się w regionie jezior lobeliowych – J. Czarne. Ostoja Dolina Drwęcy obejmuje ponadto 5 m pasy gruntu po obu stronach rzek oraz różnego typu siedliska (lasy łęgowe, łąki ekstensywne itp.) w dolinie rzeki. Obszar ostoi jest szczególnie ważny ze względu na bogatą ichtiofaunę oraz mozaikę siedlisk związanych z doliną rzeki. Drwęca jest jedynym rezerwatem ichtiologicznym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, wraz z dorzeczem objęta jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych, natomiast rzeka Wel jest uznana za jeden z głównych cieków będący tarliskiem anadromicznych ryb wędrownych i siedliskiem ryb prądolubnych. W dolinie Drwęcy stwierdza się występowanie 12 rodzajów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej. Związanych jest z nimi wiele rzadkich i podlegających ochronie gatunków fauny. Występuje tu 11 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym 7 gatunków ryb. Ostoja stanowi również korytarz ekologiczny pomiędzy Pojezierzem Mazurskim a Wisłą

Zagrożenia:
Do największych zagrożeń należy zaliczyć: zmianę stosunków wodnych w wyniku prac melioracyjnych i hydrotechnicznych co prowadzi do degradacji i zmian w siedliskach, zanieczyszczenie wód głównie w wyniku bezpośredniego odprowadzania zanieczyszczeń do rzek, zaniechanie użytkowania rolniczego i zmiana sposobu gospodarowania na użytkach zielonych, intensywna i niekontrolowana turystyka i kłusownictwo.

Inne informacje:
Drwęca jest głównym rezerwuarem wody pitnej dla Torunia. Większość terenu ostoi leży w granicach rezerwatu przyrody „Rzeka Drwęca”, niewielki areał znajduje się na terenie Welskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina Drwęcy.

Typy siedlisk wymienione w Załączniku I

 1. Jeziora lobeliowe
 2. Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-Nanojuncetea
 3. Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion
 4. Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne
 5. Zalewane muliste brzegi rzek
 6. Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)
 7. Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)
 8. Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)
 9. Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion
 10. Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk
 11. Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
 12. Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

A.F.

Nasza oferta | zobacz pełną ofertę

dysponujemy:
 • inwentaryzacją krajoznawczą regionu
wykonujemy:
 • aktualizacje treści turystycznej map, przewodniki
 • oceny oddziaływań na środowisko (Natura 2000)
 • oceny stanu ekologicznego wód (Ramowa Dyrektywa Wodna UE)
 • prace podwodne, poszukiwawcze
prowadzimy:
 • nurkowania zapoznawcze, turystyczne, szkolenia specjalistyczne